INFORMACJA DOTYCZĄCA POLITYKI PLIKÓW COOKIES:
Używamy własnych plików cookie i plików cookie osób trzecich, aby doskonalić nasze usługi i wyświetlać reklamy związane z preferencjami użytkownika w oparciu o analizowanie jego zachowań na stronie internetowej. Kontynuacja przeglądania oznacza akceptację stosowania takich plików cookie. Zmiana ustawień i informacje dodatkowe są dostępne tutaj

WARUNKI GWARANCJI

 1. Firma TEKA POLSKA Sp. z o.o. zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie młynka do rozdrabniania odpadków, na który wystawiona jest niniejsza gwarancja. Niniejsza gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Okres gwarancji licząc od daty zakupu towaru wynosi:
 • 24 m-ce na całe urządzenie
 • 12 m-cy na wyposażenie seryjne (pompka, przycisk do młynka, elementy z tworzywa i gumy).
 1. Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z gwarancji obejmuje wyłącznie udowodnione , ukryte wady lub nieprawidłowości w działaniu produktu ujawnione w okresie gwarancji.
 2. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu lub uszkodzenia młynka wynikłe z winy producenta ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 30 dni od daty zgłoszenia pisemnej reklamacji do centrali firmy TEKA POLSKA Sp.z o.o. W przypadku koniczności przeprowadzenia dodatkowych badań technicznych lub z przyczyn niezależnych od Gwaranta, Gwarant zastrzega sobie możliwość wydłużenia wymienionego terminu.
 3. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy w przypadku, gdy:
 • stwierdzono wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia,
 • w okresie gwarancji dokonano 4 istotnych napraw i sprzęt wykazuje nadal wady. W obu przypadkach wymagane jest potwierdzenie przez serwis.
 1. W przypadku wymiany towaru na nowy okres gwarancji biegnie na nowo od dnia wydania nowego towaru.
 2. Wyłączenia
 • Gwarancją nie są objęte komplety odpływowe, syfony.
 • Gwarancja nie obejmuje czynności konserwacyjnych możliwych do wykonania przez Konsumenta, opisanych w Instrukcji montażu i użytkowania, np.: bieżąca konserwacja, czyszczenie, odblokowanie,
 • Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady produktów powstałe na skutek uszkodzeń mechanicznych i transportowych zawinionych przez Sprzedawcę, Instalatora, Użytkownika lub Kupującego.
 • Nieprawidłowego montażu lub demontażu dokonanego przez Kupującego, Użytkownika lub Instalatora
 • Niewłaściwego użytkowania
 • Samodzielnych przeróbek
 • Niewłaściwej konserwacji i pielęgnacji
 1. Reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po ujawnieniu usterki lub wady, nie później jednak niż 2 miesiące od daty ich występowania.
 2. Młynek jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, zgodnie z załączoną instrukcją obsługi.
 3. Karta gwarancyjna jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu zawierającym czytelną datę nabycia oraz model młynka.
 4. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

WYCIĄG Z INSTUKCJI OBSŁUGI ROZDRABNIACZA

Przed zgłoszeniem reklamacji należy przeprowadzić samodzielną próbę odblokowania i wyczyszczenia rozdrabniacza. W przeciwnym wypadku, oraz w przypadku stwierdzenia niedozwolonych przedmiotów w rozdrabniaczu lub też jego pracy bez użycia bieżącej wody, reklamacje nie będą uznawane.

Niniejszy produkt został zaprojektowany do rozdrabniania powszechnie występujących odpadków organicznych, dlatego też wkładanie do rozdrabniacza materiałów innych niż odpadki organiczne może doprowadzić do obrażeń ciała i/lub spowodować straty materialne oraz uszkodzenia rozdrabniacza.
Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, nadzoruj eksploatację rozdrabniacza przez dzieci.
Niepożądane przedmioty usuwaj z rozdrabniacza przy pomocy kleszczy lub szczypiec o długich rączkach.
Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń substancją lub materiałem wyrzuconym z rozdrabniacza podczas prac włóż korek do otworu zlewozmywaka jak pokazano na Rys.11.1. Instrukcji załączonej do młynka

Nie wkładaj do rozdrabniacza takich substancji czy przedmiotów jak: płynu do odtykania rur kanalizacyjnych, szkła, porcelany, tworzyw sztucznych i opakowań plastikowych, sznurków, nici, dużych kości, przedmiotów metalowych, całych kolb kukurydzy, gorących tłuszczów lub płynów, muszli małż i ostryg, warzyw włóknistych.

Na okres nieużywania rozdrabniacza pozostaw korek w zlewie, aby zapobiec wpadaniu różnych przedmiotów do rozdrabniacza.

Przed naciśnięciem przycisku powtórnego włączania, przed próbą przepchania lub usunięcia niepożądanych przedmiotów z rozdrabniacza upewnij się, że rozdrabniacz jest wyłączony.
Nie wkładaj rąk ani palców do rozdrabniacza.

NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU: Nie przechowuj blisko rozdrabniacza materiałów łatwopalnych, takich jak ścierki, papier lub pojemniki aerozolowe. Nie przechowuj ani nie używaj w pobliżu rozdrabniacza benzyny, łatwopalnych oparów i cieczy.

PROCES ROZDRABNIANIA:
 1. Wyjmij korek z otworu zlewozmywaka i puść silny strumień zimnej wody.
 2. Włącz rozdrabniacz
 3. Powoli wkładaj odpadki organiczne do rozdrabniacza każdorazowo zasłaniając otwór wrzutowy korkiem. Zmniejszy to możliwość wyrzucenia odpadków na zewnątrz w czasie procesu rozdrabniania (patrz Rys. 11.1 Instrukcja załączona do młynka ).
 4. Po zakończeniu rozdrabniania, wyłącz rozdrabniacz i lej zimną wodę przez okres przynajmniej 15 sekund, aby przepłukać rurę odpływową.

MOŻNA:
 • Rozdrabniać odpadki organiczne.
 • Rozdrabniać twarde materiały, takie jak małe kości i małe pestki owoców, aby wyczyścić wnętrze komory rozdrabniającej.
 • Rozdrabniać skóry owoców cytrusowych, melona, warzywa i fusy.
 • Po zakończeniu rozdrabniania lać wodę jeszcze przez przynajmniej 15 sekund, aby przepłukać rurę odpływową.
NIE WOLNO:
 • Używać gorącej wody podczas rozdrabniania odpadków organicznych (gorąca woda może być natomiast przepuszczana przez rozdrabniacz w okresach między rozdrabnianiem).
 • Zakręcać wody lub wyłączać rozdrabniacza zanim proces rozdrabniania się zakończył.
 • Rozdrabniać bardzo włóknistych substancji takich jak kolby kukurydzy, karczochy, ananas, por (mogą doprowadzić do zatkania rury odpływowej).
CZYSZCZENIE ROZDRABNIACZA: Z biegiem czasu cząsteczki tłuszczu i jedzenia mogą zgromadzić się w komorze rozdrabniającej i w przegrodzie, wydzielając nieprzyjemny zapach.

Aby wyczyścić rozdrabniacz:
 1. Wyłącz rozdrabniacz i odłącz go od sieci elektrycznej.
 2. Przez otwór zlewozmywaka sięgnij do przegrody przeciwrozpryskowej i wyczyść szorstką ściereczką jej spód oraz wewnętrzną górną powierzchnię komory rozdrabniającej.
 3. Włóż korek do otworu zlewozmywaka i napełnij go do połowy ciepłą wodą.
 4. Wsyp do wody 60 mI sody do pieczenia i wymieszaj. Włącz rozdrabniacz i jednocześnie wyjmij korek otworu zlewozmywaka w celu wypłukania luźnych cząsteczek organicznych.

ODBLOKOWANIE ROZDRABNIACZA: Jeżeli silnik zatrzyma się podczas pracy (buczy, wydaje dziwny dźwięk), oznacza to, że mogło dojść do zablokowania.

W celu odblokowania rozdrabniacza:
 1. Wyłącz rozdrabniacz i zakręć wodę.
 2. Włóż jeden koniec sześciokątnego klucza do środkowego otworu na spodzie rozdrabniacza (patrz Rys. 11.2 Instrukcja załączona do młynka). Poruszaj kluczem w jedną i drugą stronę, aż wykona on pełny obrót. Wyjmij klucz.
 3. Za pomocą szczypiec wyjmij przedmiot(y). Nie włączaj silnika przez 3-5 minut, by mógł ostygnąć i lekko naciśnij czerwony przycisk powtórnego włączania znajdujący się w dnie rozdrabniacza (patrz Rys.11.3 instrukcja załączona do młynka)
Jeżeli silnik w dalszym ciągu nie będzie pracować, sprawdź, czy nie ma przerwy w zasilaniu (nie zadziałał bezpiecznik automatyczny lub nie przepalił się bezpiecznik topikowy).

ODBLOKOWANIE ROZBIJAKÓW: Jeśli młynek przestał rozdrabniać odpadki z którymi dotychczas nie miał najmniejszego problemu oznacza to, że mogło dojść do zablokowania rozbijaków (coś mogło się dostać pomiędzy tarczę a jeden z rozbijaków bądź oba).

Aby odblokować elementy rozbijające:
 1. Wyłącz rozdrabniacz i odłącz go od sieci elektrycznej.
 2. Przez otwór zlewozmywaka sięgnij do przegrody przeciwrozpryskowej i sprawdź czy oba rozbijaki są luźne (obracają się każdy w swoją stronę) Jeśli któryś z elementów jest zablokowany, ciężko się porusza należy go rozruszać.
 3. Weź śrubokręt i silnie poruszaj każdym z rozbijaków w prawo i lewo, aż do momentu kiedy będą się luźno poruszały przy użyciu ręki.

Instrukcja obsługi i montażu pompki do młynka


Wyłącznik pneumatyczny składa się z trzech części:
1. Pompka z nakrętką
2. Gumowy przewód rurkowy
3. Kolorowy przycisk

Aby zainstalować wyłącznik należy wywiercić w wybranym do montażu miejscu otwór o średnicy 34 mm. W wykonanym otworze montujemy pompkę, dokręcając ją mocno plastikową nakrętką.
Aby zainstalowanie pompki było poprawne należy połączyć pompkę pneumatyczną z młynkiem do odpadków, w sposób pokazany na rysunku. Nadmiar gumowego przewodu usuwamy, co ma istotny wpływ na sposób funkcjonowania włącznika. Zwracamy szczególną uwagę czy przewód na jakimś odcinku nie jest załamany, przygnieciony lub nie występują inne przeszkody w swobodnym przepływie powietrza wewnątrz gumowej rurki przełącznika.
Zdecydowanym, energicznym ruchem naciskamy na przycisk pompki, co powinno włączyć lub wyłączyć młynek.

UWAGA!

Należy unikać zalewania przycisku woda, gdyż doprowadzi to do uszkodzenia pompki. Producent nie odpowiada za uszkodzenia powstałe na skutek jej zalania.

WAŻNE! W przypadku stwierdzenia wadliwej pracy włącznika proszę sprawdzić, czy zostały spełnione wszystkie warunki opisane w instrukcji obsługi. W przypadku dalszej nieprawidłowej pracy wyłącznika reklamacje proszę zgłaszać w miejscu zakupu, a do czasu przyjazdu serwisu urządzenie odłączyć od instalacji elektrycznej. Reklamacja zostanie rozpatrzona wyłącznie po okazaniu dowodu zakupu.

Nieprzestrzeganie powyższych UWAGA może unieważnić gwarancję! Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji przed uruchomieniem urządzenia.