INFORMACJA DOTYCZĄCA POLITYKI PLIKÓW COOKIES:
Używamy własnych plików cookie i plików cookie osób trzecich, aby doskonalić nasze usługi i wyświetlać reklamy związane z preferencjami użytkownika w oparciu o analizowanie jego zachowań na stronie internetowej. Kontynuacja przeglądania oznacza akceptację stosowania takich plików cookie. Zmiana ustawień i informacje dodatkowe są dostępne tutaj

Ogólne Zasady Gwarancji

Dziękujemy za zakup urządzeń z oferty TEKA. Wierzymy, że przez lata eksploatacji będą Państwo zadowoleni z dokonanego wyboru. Teka Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żwirki i Wigury 14, 02-092 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000059916, NIP: 526-10-02-584, kapitał zakładowy 10 000 000 zł, (dalej: ?TEKA?) udziela gwarancji jakości na wprowadzone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej produkty marki TEKA (dalej: ?Urządzenie?) osobom fizycznym, które nabyły te urządzenia. I. ZAKRES OCHRONY GWARANCYJNEJ
 • Gwarant: Teka Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żwirki i Wigury 14, 02-092 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000059916, NIP: 526-10-02-584, kapitał zakładowy 10 000 000 zł.
 • Gwarant udziela konsumentowi (zwanemu dalej Użytkownikiem) gwarancji na Produkt zakupiony i użytkowany w warunkach domowych (Gwarancja nie jest udzielana na Produkty, które będą wykorzystywane w szczególności profesjonalnie, komercyjnie, przemysłowo, zawodowo), pochodzący z dystrybucji Gwaranta. Gwarancja jest udzielana na warunkach określonych w niniejszych warunkach gwarancji.
 • Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady materiałowe lub wykonawcze powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie w momencie jego wydania Użytkownikowi, ujawnione w okresie gwarancji.
 • Z tytułu gwarancji Użytkownik uzyskuje prawo do bezpłatnej naprawy Produktu, o ile wada ujawniła się w okresie gwarancji. Sposób naprawy Produktu (metoda wykonania naprawy) zależy od decyzji Gwaranta. W przypadku stwierdzenia przez Gwaranta braku możliwości naprawy Gwarant zastrzega sobie prawo wymiany wadliwego elementu albo całego Produktu na wolny od wad, a w przypadku gdy dany Produkt jest już niedostępny do zwrotu jego wartości.
 • Gwarancja jakości nie przewiduje warunków naprawy albo wymiany mniej korzystnych dla konsumenta aniżeli środki ochrony prawnej w tym zakresie, należne konsumentowi z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.
 • Gwarancja obejmuje tylko obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
II. Okres ochrony gwarancyjnej
 • Urządzenia AGD:
  • TEKA udziela ochrony gwarancyjnej na okres 24 miesięcy, licząc od daty zakupu wskazanej na dowodzie zakupu Urządzenia.
  • Udzielona gwarancja nie obejmuje Urządzeń, które zostały zakupione później niż 36 miesięcy licząc od daty produkcji oznaczonej na tabliczce znamionowej urządzenia.
 • Zlewozmywaki:
  • Dożywotnia gwarancja na zlewozmywaki i komory gospodarcze ze stali nierdzewnej (Lifetime warranty) ? jest to gwarancja na cały okres użytkowania Produktu przez pierwszego Użytkownika Produktu, i tylko dla niego,
  • 25 lat na zlewozmywaki z kompozytu (tj. z tegranit plus, tequarc) na wspomniany okres użytkowania Produktu przez pierwszego Użytkownika Produktu, i tylko dla niego,
 • Baterie kuchenne, łazienkowe oraz zestawy natryskowe:
  • 25 lat na trwałość odlewu korpusu w bateriach kuchennych, łazienkowych oraz zestawach natryskowych
  • 5 lat na baterie kuchenne i łazienkowe, z wyłączeniem powierzchni malowanych, elementów ruchomych w bateriach (tj. wylewek, węży), na które gwarancja wynosi 24 miesiące,
  • 2 lata na baterie termostatyczne,
  • 2 lata na zestawy natryskowe,
 • Młynki na odpady:
  • 3 lata na młynek TR 750,
  • 2 lata na pozostałe modele młynków,
licząc od daty zakupu zaznaczonej na dowodzie zakupu.

III. Zasady zgłoszenia reklamacji
 • Ujawnione wady Urządzenia w okresie ochrony gwarancyjnej będą usuwane zgodnie i na podstawie niniejszych zasad pod warunkiem przedstawienia dowodu zakupu przedmiotowego Urządzenia i spełnienia pozostałych określonych w Gwarancji warunków.
 • Urządzenia wymagające podłączenia do instalacji elektrycznej i gazowej, (płyty gazowe, płyty elektryczne, piekarniki) muszą zostać podłączone przez osobę posiadającą stosowne ważne uprawnienia techniczne a Użytkownik zobowiązany jest okazać dowód na przeprowadzoną instalację wraz z danymi i numerem uprawnień osoby, która Urządzanie zainstalowała.
 • TEKA dołoży wszelkich starań, aby ujawnione wady zostały usunięte w terminie do 21 dni od skutecznego złożenia reklamacji przez Użytkownika poprzez infolinię TEKA pod numerem telefonu +48 85 555 50 50. Opłata jak za połączenie lokalne lub według stawek operatora sieci komórkowej
 • W przypadku konieczności sprowadzenia niezbędnych części zamiennych czy podzespołów w celu realizacji zgłoszonej reklamacji czas realizacji na skuteczne usunięcie wady może ulec wydłużeniu.
 • TEKA zastrzega, że w przypadkach wystąpienia Wady nieistotnej, która nie wpływa na podstawową funkcjonalność Urządzenia, termin realizacji może ulec wydłużeniu.
 • Urządzenia do zabudowy i w funkcjonujące w zabudowie meblowej, powinny zostać udostępnione do naprawy przez Użytkownika lub Sprzedawcę w sposób umożliwiający przedstawicielowi autoryzowanego serwisu TEKA wykonanie stosownych czynności serwisowych.
IV. Wyłączenia gwarancyjne
 • Warunki korzystania z niniejszej gwarancji:
  • eksploatacja i konserwacja Urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem, na zasadach opisanych w instrukcji obsługi;
  • użytkowanie w warunkach gospodarstwa domowego;
  • utrzymanie w stanie czytelnym oznaczeń fabrycznych producenta, tj. tabliczki znamionowej z numerami seryjnymi.
 • Wyłącza się:
  • Usterki powstałe z przyczyn innych niż ewentualne wady tkwiące w urządzeniu,
  • Czynności spoczywające na Użytkowniku dotyczące instalacji, konfiguracji i eksploatacji Urządzenia,
  • usterki urządzenia, które zgodnie z instrukcją obsługi reklamowanego urządzenia użytkownik może usunąć sam,
  • uszkodzenia i wady urządzenia wynikłe na skutek:
   • niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, przechowywania lub konserwacji urządzenia, oraz niezgodnego montażu z instrukcją instalacji
   • działania instalacji domowej niespełniającej wymogów technicznych dla urządzeń określonych w instrukcji obsługi
   • stosowania przy eksploatacji urządzeń materiałów eksploatacyjnych, jak proszki do prania i zmywania, sól regeneracyjna, nabłyszczacze, środki czyszczące i konserwujące, nieodpowiednie naczynia, nieprzeznaczonych dla urządzeń tego typu (zgodnie z instrukcją obsługi)
   • nieprzestrzegania zaleceń producenta (podanych w instrukcji obsługi) w zakresie pracy urządzenia z wodą o odpowiednim stopniu twardości i czystości, niezgodnego z instrukcją instalacji ciśnienia, temperatury i przepływu
   • samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie inne niż Serwis napraw, przeróbek, modyfikacji lub zmian konstrukcyjnych urządzenia, usunięcia plomb,
  • zmiany spowodowane upływem czasu, jak np. odbarwienia, które nie mają wpływu na funkcjonalność Urządzenia,
  • Elementy naturalnie zużywające się i/lub wykonane z następujących materiałów:
   • Elementy wykonane z tworzywa sztucznego (tj. komplety odpływowe, syfony, sitka, wsporniki, filtry),
   • Elementy szklane i drewniane,
   • Elementy z gumy (tj. uszczelki, uszczelki przeciwrozpryskowe),
   • Elementy oświetlenia (tj. żarówki, LED)
  • Wkłady ociekowe (tj. wkłady sitowe, deski do krojenia).
  • urządzenia eksploatowane poza warunkami indywidualnego gospodarstwa domowego

Uwaga!

 • Użytkownik wykonuje we własnym zakresie i na swój koszt czynności związane w szczególności z:
  • zdemontowaniem fabrycznych blokad / osłon zabezpieczających Produkt na czas transportu,
  • zainstalowaniem Produktu, podłączeniem Produktu do instalacji,
  • codzienną obsługą Produktu, wynikającą m.in. z Instrukcji Obsługi załączonej do Produktu (np. konserwacją, czyszczeniem, regulacją).
 • Zaleca się sprawdzenie stanu Produktu przy jego zakupie i odbiorze, a najpóźniej przed jego zamontowaniem, a w przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek wad zaleca się niezwłoczne powiadomić Gwaranta o stwierdzonych wadach Produktu (zaleca się nie montować wadliwego Produktu).
 • W przypadku stwierdzenia wady Produktu, przed dokonaniem zgłoszenia reklamacyjnego zaleca się upewnić się, czy wszystkie czynności określone w szczególności w Instrukcji Obsługi załączonej do Produktu zostały wykonane w sposób prawidłowy.
 • Zgłoszenia reklamacji zaleca się dokonać niezwłocznie, najlepiej w terminie 7 dni od daty stwierdzenia wady Produktu. Zgłoszenia reklamacji można dokonać m.in. za pośrednictwem strony internetowej Gwaranta (https://www.teka.com) lub infolinii (85 555 50 50, info@teka.com.pl).
 • Mając na uwadze bezpieczeństwo Użytkownika zaleca się nie korzystać z wadliwego Produktu.
 • Zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie (np. piasek, drobne kamienie) mogą stać się przyczyną uszkodzenia Produktu. W związku z tym, zalecane jest montowanie filtrów bądź zaworów z filtrami bezpośrednio przed Produktem i ich regularne czyszczenie.
 • Gwarant określa miejsce usuwania wady Produktu (miejsce zainstalowania Produktu lub siedziba autoryzowanego serwisu Gwaranta). Przy czynnościach gwarancyjnych wykonywanych w miejscu zainstalowania Produktu, Użytkownik powinien zapewnić Gwarantowi swobodny dostęp do Produktu (m.in. usunąć zabudowy, osłony, opróżnić zawartość urządzenia, itp.).
 • Wadliwe Produkty lub ich części, które Gwarant wymienił na wolne od wad, stają się własnością Gwaranta.
 • W przypadku wymiany Produktu na Wolny od wad, okres gwarancyjny na nowy produkt wynosi 24 m-ce.

V. Postanowienia końcowe:
Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie do Urządzeń zakupionych od dnia 01.05.2023 r. Gwarant oświadcza, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.