INFORMACJA DOTYCZĄCA POLITYKI PLIKÓW COOKIES:
Używamy własnych plików cookie i plików cookie osób trzecich, aby doskonalić nasze usługi i wyświetlać reklamy związane z preferencjami użytkownika w oparciu o analizowanie jego zachowań na stronie internetowej. Kontynuacja przeglądania oznacza akceptację stosowania takich plików cookie. Zmiana ustawień i informacje dodatkowe są dostępne tutaj

Warunki Gwarancji


I. Odpowiedzialność za Produkt:

 • Gwarant: Teka Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żwirki i Wigury 14, 02-092 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000059916, NIP: 526-10-02-584, kapitał zakładowy 10 000 000 zł.
 • Gwarant, z zastrzeżeniem rozdz. II, udziela konsumentowi (zwanemu dalej Użytkownikiem) gwarancji na Produkt zakupiony i użytkowany w warunkach domowych (Gwarancja nie jest udzielana na Produkty, które będą wykorzystywane w szczególności profesjonalnie, komercyjnie, przemysłowo, zawodowo), pochodzący z dystrybucji Gwaranta, pod warunkiem zarejestrowania Produktu przez Użytkownika na stronie internetowej Gwaranta lub za pośrednictwem Gwaranta (telefonicznie bądź poprzez wysłanie na adres Gwaranta wypełnionej karty zgłoszeniowej załączonej do Produktu oraz kopii dowodu zakupu). Gwarancja jest udzielana na warunkach określonych w niniejszych warunkach gwarancji. Na potwierdzenie udzielonej na Produkt gwarancji (po zarejestrowaniu Produktu) automatycznie generowana jest karta gwarancyjna, która jest przesyłana na adres e-mail (w przypadku karty gwarancyjnej przesyłanej na adres e-mail Użytkownik powinien samodzielnie wydrukować kartę gwarancyjną) albo na adres korespondencyjny wskazany przez Użytkownika.
 • Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady materiałowe lub wykonawcze powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie w momencie jego wydania Użytkownikowi, ujawnione w okresie gwarancji.
 • Z tytułu gwarancji Użytkownik uzyskuje prawo do bezpłatnej naprawy Produktu, o ile wada ujawniła się w okresie gwarancji. Sposób naprawy Produktu (metoda wykonania naprawy) zależy od decyzji Gwaranta. W przypadku stwierdzenia przez Gwaranta braku możliwości naprawy Gwarant zastrzega sobie prawo wymiany wadliwego elementu albo całego Produktu na wolny od wad, a w przypadku gdy dany Produkt jest już niedostępny do zwrotu jego wartości.
 • Gwarancja obejmuje tylko obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Okres gwarancji wynosi:

Zlewozmywaki:
 • Wieczysta gwarancja na zlewozmywaki ze stali nierdzewnej (Lifetime warranty) - jest to gwarancja na cały okres użytkowania Produktu przez pierwszego zarejestrowanego Użytkownika Produktu, i tylko dla niego (zarejestrowanego zgodnie z procedurą opisaną w rozdz. I, ust. 2 niniejszych warunków gwarancji),
 • 25 lat na zlewozmywaki z kompozytu (tj. z tegranit plus, tequarc),
 • 2 lata na zlewozmywaki szklane,

Baterie kuchenne, łazienkowe oraz zestawy natryskowe:
 • 5 lat na baterie kuchenne i łazienkowe, z wyłączeniem powierzchni malowanych w bateriach, elementów ruchomych w bateriach, tj. wylewek, węży, na które gwarancja wynosi 24 miesiące,
 • 2 lata na baterie termostatyczne,
 • 2 lata na zestawy natryskowe,

Młynki na odpady:
 • 2 lata na młynki, z wyjątkiem następujących elementów młynków: pompek-przycisków do młynków, na które gwarancja wynosi 12 miesięcy,

Komory gospodarcze:
 • 2 lata na komory gospodarcze,

licząc od daty zakupu zaznaczonej na dowodzie zakupu albo daty wydania Produktu Użytkownikowi (jeśli taka data przypada później niż data zakupu) i potwierdzonej w karcie gwarancyjnej Produktu wydanej przez Gwaranta, z wyjątkiem części Produktu określonych w rozdz. III ust. 2 poniżej, na które gwarancja nie jest udzielana.

III. Wyłączenia

 • Gwarancja nie obejmuje wad Produktu powstałych w szczególności na skutek:
  • nieprzestrzegania przez Użytkownika warunków określonych w Instrukcji Obsługi załączonej do Produktu, w szczególności w zakresie prawidłowej instalacji, eksploatacji, konserwacji i czyszczenia;
  • zastosowania przez Użytkownika środków czyszczących lub konserwujących niezgodnych z Instrukcją Obsługi załączoną do Produktu (m.in. zawierających kwasy, alkohol, chlor, substancje żrące);
  • nieodpowiedniego przechowywania i transportu Produktu przez Użytkownika;
  • samowolnych zmian i/lub przeróbek Produktu przez Użytkownika, które nie były pisemnie uzgodnione z Gwarantem;
  • podłączenia Produktu do uszkodzonej instalacji lub instalacji o parametrach niezgodnych z wytycznymi zawartymi w Instrukcji Obsługi załączonej do Produktu (np. instalacji o nieodpowiednim ciśnieniu wody, nieprawidłowej twardości wody, itp.);
  • zastosowania przez Użytkownika w Produkcie materiałów eksploatacyjnych niezgodnych z Instrukcją Obsługi załączoną do Produktu.
 • Gwarancja nie obejmuje następujących części Produktu:
  • Elementów wykonanych z tworzywa sztucznego (tj. kompletów odpływowych, syfonów, sitek, wsporników, filtrów),
  • Elementów szklanych i drewnianych,
  • Elementów z gumy (tj. uszczelek, uszczelek przeciwrozpryskowych),
  • Wkładów ociekowych (tj. wkładów sitowych, desek).

W zlewozmywakach stalowych - możliwe jest wygięcie do 2 mm, które jest niwelowane dzięki właściwemu montażowi. W zlewozmywakach z kompozytu możliwe jest wygięcie do 5 mm, które jest niwelowane dzięki właściwemu montażowi.

Uwaga!
 • Użytkownik wykonuje we własnym zakresie i na swój koszt czynności związane w szczególności z:
  • zdemontowaniem fabrycznych blokad / osłon zabezpieczających Produkt na czas transportu,
  • zainstalowaniem Produktu, podłączeniem Produktu do instalacji,
  • codzienną obsługą Produktu, wynikającą m.in. z Instrukcji Obsługi załączonej do Produktu (np. konserwacją, czyszczeniem, regulacją).
 • Zaleca się sprawdzenie stanu powierzchni Produktu przy jego zakupie i odbiorze, a najpóźniej przed jego zamontowaniem, a w przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek wad zaleca się niezwłoczne powiadomić Gwaranta o stwierdzonych wadach Produktu (zaleca się nie montować wadliwego Produktu).
 • Zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie (np. piasek, drobne kamienie) mogą stać się przyczyną uszkodzenia Produktu. W związku z tym, zalecane jest montowanie filtrów bądź zaworów z filtrami bezpośrednio przed Produktem i ich regularne czyszczenie.

IV. Warunki skorzystania z gwarancji przez Użytkownika:

 • Stosowanie się do zaleceń zawartych w Instrukcji Obsługi załączonej do Produktu i warunków gwarancji.
 • Przedstawienie w zgłoszeniu reklamacyjnym numeru karty gwarancyjnej reklamowanego Produktu oraz uprawdopodobnienie okoliczności zakupu Produktu (np. przedstawienie paragonu, faktury, itd.).

V. Procedura reklamacyjna (elementy wybrane):

 • W przypadku stwierdzenia wady Produktu, przed dokonaniem zgłoszenia reklamacyjnego zaleca się upewnić się, czy wszystkie czynności określone w szczególności w Instrukcji Obsługi załączonej do Produktu zostały wykonane w sposób prawidłowy.
 • Zgłoszenia reklamacji zaleca się dokonać niezwłocznie, najlepiej w terminie 7 dni od daty stwierdzenia wady Produktu. Zgłoszenia reklamacji można dokonać m.in. za pośrednictwem strony internetowej Gwaranta (www.teka.com).
 • Mając na uwadze bezpieczeństwo Użytkownika zaleca się nie korzystać z wadliwego Produktu.
 • Wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji nastąpi w możliwe najkrótszym czasie (staramy się, by ten termin nie przekroczył 14 dni roboczych) nie dłuższym niż 30 dni roboczych, licząc od dnia udostępnienia przez Użytkownika Produktu Gwarantowi (czas wykonania obowiązków wynikających z gwarancji zależy m.in. od dostępności części i/lub konieczności sprowadzenia ich z zagranicy). Przed udostępnieniem reklamowanego Produktu Gwarantowi zaleca się jego oczyszczenie. Strony wspólnie określą terminy udostępniania Produktu Gwarantowi.
 • Gwarant określa miejsce usuwania wady Produktu (miejsce zainstalowania Produktu lub siedziba Gwaranta). Przy czynnościach gwarancyjnych wykonywanych w miejscu zainstalowania Produktu Użytkownik powinien zapewnić Gwarantowi swobodny dostęp do Produktu (m.in. usunąć zabudowy, osłony, itp.).
 • Wadliwe Produkty lub ich części, które Gwarant wymienił na wolne od wad, stają się własnością Gwaranta.
 • Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.