INFORMACJA DOTYCZĄCA POLITYKI PLIKÓW COOKIES:
Używamy własnych plików cookie i plików cookie osób trzecich, aby doskonalić nasze usługi i wyświetlać reklamy związane z preferencjami użytkownika w oparciu o analizowanie jego zachowań na stronie internetowej. Kontynuacja przeglądania oznacza akceptację stosowania takich plików cookie. Zmiana ustawień i informacje dodatkowe są dostępne tutaj
 

REGULAMIN promocji "GWARANCJA DOBREJ KUCHNI 2018 - ZLEWOZMYWAKI"

 

§ 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem promocji "Gwarancja dobrej kuchni 2018 - Zlewozmywaki" (dalej "Promocja") jest Teka Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000059916, NIP 5261002584, REGON 010721000 (dalej "TEKA" lub "Organizator").
 2. Promocja polega na przedłużeniu z 2 do 20 lat okresu obowiązywania udzielanej przez Organizatora standardowej gwarancji na wybrane modele zlewozmywaków kuchennych z tegranitu, graniteki oraz tequarcu
 3. Lista produktów objętych Promocją została wyszczególniona w załączniku do niniejszego Regulaminu - dalej "Modele objęte Promocją".
 4. Promocja dotyczy zakupów Modeli objętych Promocją dokonanych od 2 stycznia 2018 do 31 marca 2019 roku.
 5. Do udziału w Promocji uprawnieni są wyłącznie klienci detaliczni - pełnoletnie osoby fizyczne dokonujące detalicznych zakupów Modeli objętych Promocją (dalej "Klienci").
 6. Promocja  jest dostępna we wszystkich punktach sprzedaży prowadzących sprzedaż produktów marki TEKA.
 7. Wszelkie informacje pozyskane w związku z Promocją zostaną wykorzystane przez Organizatora wyłącznie dla celów w niej przewidzianych.
 8. Informacje stanowiące dane osobowe uczestników podlegają ochronie stosownie do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest TEKA. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji Promocji, chyba że uczestnik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych także w innym celu.
 9. Osoba, która udostępni TEKA dane osobowe w ramach Promocji, ma prawo do wglądu do tych danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w Promocji.

§ 2. Zasady Promocji
 1. Warunkiem udziału w Promocji jest
  • zakup w czasie trwania Promocji przez Klienta egzemplarza Modeli objętych Promocją,
  • dokonanie zgłoszenia za pomocą formularza rejestracyjnego w Systemie Rejestracji Gwarancji na stronie internetowej pod adresem www.tekaserwis.com.pl w terminie jednego miesiąca od dnia dokonania zakupu, jednakże nie później niż do 31 stycznia 2019 roku.
 2. System Rejestracji Gwarancji automatycznie wygeneruje dla uczestnika Promocji kartę gwarancyjną dla zakupionego przez Klienta egzemplarza Modelu objętego Promocją z 20-letnim okresem obowiązywania gwarancji.
 3. Każdy Klient może zgłosić wszystkie kupione przez siebie egzemplarze Modeli objętych promocją.

§ 3. Postępowanie reklamacyjne
 1. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej jego udziału w Promocji, w tym poprawności rejestracji sprzętu.
 2. Reklamację należy złożyć do TEKA w formie pisemnej lub pod adresem poczty elektronicznej info@teka.com.pl do dnia 28 lutego 2019 r.
 3. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji w terminie 30 dni od daty jej wpłynięcia.

§ 4. Postanowienie końcowe


Regulamin Promocji jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem www.teka.com

Pruszków, dnia 2 stycznia 2018 r.


ZAŁĄCZNIK do promocji "GWARANCJA DOBREJ KUCHNI 2018 - ZLEWOZMYWAKI"

MODEL
ZLEWOZMYWAKI Z TEGRANITU
Alba 80 B-TG
Astral 45 B-TG
Astral 60 B-TG
Astral 70 E-TG
Aura 45 B-TG
Aura 60 B-TG
Cabrera 70 E-TG
Cara 45 B-TG
Centroval 45-TG
Gloria 60 B-TG
Gloria 40 B-TG
Gloria 40 B-TG S
Kea 45 B-TG
Kea 60 B-TG
MODEL
ZLEWOZMYWAKI Z TEGRANITU
Lugo 45 B-TG
Lugo 60 B-TG
Lumina 60 B-TG
Luna 60 B-TG
Luna 60 S-TG
Menorca 50 S-TG
Menorca 60 S-TG
Perla 45 B-TG
Radea 450/325 TG
Radea 390/370 TG
Radea 490/370 TG
Radea 550/370 TG
Radea 400/400 TG
Simpla 45 B-TG S
MODEL
ZLEWOZMYWAKI Z TEQUARCU
Clivo 45 B-TQ
Clivo 60 B-TQ
Clivo 50 S-TQ
Clivo 60 S-TQ
COMFOR 60 B-TQ
COMFOR 45 B-TQ
COMFOR 45 S-TQ
Estela 50 B-TQ
Estale 50 S-TQ
Liva 60 S-TQ